Takiyüddin’in Rasathanesine ne olmuştu…? (What happened to  Takiyüddin’ Observatory…?)

Rasathanede çalışan alimler

Rasathanede çalışan Bilim İnsanları. (Kaynak: Wikipedi)

Tarihsel bilgilere göre, Bilim İnsanı Takiyüddin’in İstanbul’da, Tophane Sırtında kurdurduğu Gözlemevi (Dar-ü’r Rasad-ül Cedid), 22 Ocak 1580’de, dönemin padişahı tarafından, top atışıyla yıktırıldı…!

Bu gözlemevi, 1575’te inşa edilmişti… Yaşamasına sadece beş yıl izin verilmişti…!

Wikipedi’deki bilgilere göre:

‘1571 yılında Osmanlı Sarayı’na müneccimbaşı olarak atanan Takiyüddin’in, Padişah III. Murad‘a, astronom Uluğ Bey‘in Semerkant‘da hazırlattığì “Zic-i İlhani” adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunmasından sonra kurulmuştur. İstanbul Rasathanesinin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair kanıt niteliğinde herhangi bir belge bulunmamasına karşın, rasathanenin aletleri ve yapımı tamamlanmamış bile olsa 1575-1580 yılları arasında gözleme açık olduğu belirlenmiştir. Rasathane 1580 yılında, Şeyhülislam Kadızade’nin onaylayan fetvası ve padişah III. Murad’ın emriyle denizden topa tutularak yıkılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyılda namaz vakitlerinin belirlenmesi, kıble yönünün tayin edilmesi ve takvimin hazırlanması için gökbilim kullanılmaktaydı ancak kurulan küçük çaplı rasathanaler gündelik hayata yönelik oldukları için uzun ömürlü olmamıştı.  1571’de Müneccimbaşı Mustafa Çelebi ölünce yerine Müneccimbaşılığa atanan Takiyüddin’i himayesi altına alana Vezir Sokullu Mehmet Paşa ve Hoca Sadettin Efendi, onun gözlemevi kurma isteği ile ilgilendiler ve onu desteklediler.

Uluğ Bey Zîci’nin gününü doldurduğunu, günün ihtiyaçlarına uygun olmadığını ve yeni gözlemler ışığı altında yeni tablolar oluşturulmasının gerekliliğini açıklayan bir layiha hazırlayıp padişah III. Murat’tın huzuruna çıkan Takiyüddin, Padişahın adıyla anılacak bir zîc hazırlamakla görevlendirilerek rasathanenin kurulması için izin, yer ve ödenek aldı; rasathanenin müdürlüğüne atanarak inşasına nezaret etme görevi de kendisine verildi…

Hüseyin Ayvansarayî‘nin 18. yüzyıl sonlarında yayımlanan Hadikatü’l Cevami adlı eserinde, bir rivayete göre Galata Kulesi’nin Takiyüddin tarafından bir gözlemevi olarak yaptırıldığından; ancak bu gözlemevinin Padişah III. Murad tarafından Ocak 1580’de yarısına kadar yıktırılsa da kulenin yıkılmadığından bahsedilir. Aynı eserin başka bir yerinde ise Tophane‘de yer alan kulenin, Hoca Sâdeddin Efendi‘nin “astronomiyle uğraşan devletlerin kısa sürede yıkılması” yönündeki ifadelerinden ötürü yıktırıldığı ifade edilir.

Tayyarzâde Ahmed Atâ‘nın Tarih-i Atâ adlı eserinde, kulenin 1582 civarında Takiyüddin tarafından gözlemevi olarak kullanma amacıyla tamir ettirildiği belirtilir.  Takiyüddin de Cedvel-i Esma-i Buldan adlı eserinde, Galata’daki bir kulede gözlemler yaptığından bahseder.  Mehmed Süreyya, bu gözlemevinin Galata Kulesi’nde kurulduğunu belirtse de Johannes Heinrich Mordtmann, Mehmed Süreyya’nın Tarih-i Atâ’da geçen “Tophane üstünde kulle-i cebelde” (“Tophane üstündeki tepenin zirvesinde”) ifadesindeki “büyük bağ evi” anlamına gelen “kulle” sözcüğünün “kule” olarak yorumlanmasıyla birlikte “hatalı olarak” gözlemevinin Galata Kulesi’nde olduğu çıkarımında bulunduğunu ifade eder. Kulenin, Takiyüddin’in gözlemevi olduğu yönündeki iddialar günümüzde geçerliliğini korumamaktadır; ancak Takiyüddin, gözlemevinin inşası öncesinde Galata Kulesi’nde birtakım çalışmalar gerçekleştirmiştir.

İddiaya göre rasathanenin tamamlanmasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra beliren bir kuyruklu yıldız nedeniyle Sultan III. Murad Takiyüddin‘den kehanette bulunmasını talep etmiş, o da bu yıldızın bir mutluluk ve saadet devrinin habercisi olduğu tahmininde bulunmuştu. Ancak bunun tam aksine o devirde ortaya çıkan bir salgın hastalığın getirdiği felaket nedeniyle rasathanenin muhaliflerinin sayısında bir hayli artış olmuştu.  Takiyüddin gözlemlerine bir iki yıl daha devam edebilmişti.  Bazı kaynaklar ise bilime muhalif bir tarikatın yıkım kararının alınmasında etkili olduğunu belirtmektedir.

1577’de geçen ve periyodik-olmayan Kuyrukluyıldızın yörüngesi. (Kaynak: Wikipedia)

İlber Ortaylı‘ya göre İstanbul’daki bir depremden sonra halk ayaklanmış ve depremin rasathane yüzünden olduğunu söylemişlerdir. Sarayın önünde büyük gösteriler olmuş, bunun üzerine III. Murat, denizden top atışı ile rasathaneyi yıktırmak zorunda kalmıştır.

Cometographia, a book on the Great Comet of 1577, by Laurence Johnson

Kimi araştırmacılar rasathanenin yıkılmasının gerçek sebebinin bir siyasal çekişme olduğu iddia edilmiştir. Rasathanenin kurulmasına önayak olan Hoca Sadettin Efendi’nin Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi ile farklı siyasi gruplarda yer alması ve bu gruplar arasındaki çekişmenin yıkıma sebep olduğu sanılmaktadır…’

*

Aradan dörtyüzden fazla yıl geçti… Takiyüddin’e, elinden alınan Gözlemevini geri verebildik mi…?

‘Bir şeyleri yıkma’ alışkanlığımızdan, hâlâ, vazgeçemedik…!

Bu konuda, Sayın İlber Ortaylı, herhalde, şöyle derdi…: ‘bu konunun üzerinde önemle durmak lâzım’…!

Yararlanılan Kaynak:

https://www.wikiwand.com/tr/Takiy%C3%BCddin%27in_Rasathanesi

https://wiki2.org/en/Great_Comet_of_1577

(Şarkı bile söylemişti…)

%d blogcu bunu beğendi: